- Nắm tình hình lớp

- Phối hợp nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.